Porodiljsko odsustvo (naknada zarade)

Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti kao i Pravilnikom o bližim uslovima za ostvarivanje materijalnih davanja iz socijalne i dječije žaštite, definisani su uslovi i načini ostvarivanja prava na porodiljsku odnosno roditeljsku nadoknadu i ta za:

Zaposlene
Preduzetnike
Osobe na evidenciji zavoda za zapošljavanje
Studente

Zahtjev za porodiljsko odsustvo, žena može predati 45 dana prije porođaja (na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa), a obavezno 28 dana prije porodaja a koje traje godinu dana od rođenja djeteta.


Naknada zarade zaposlenog za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo za zaposlenog.

Neophodno je u lokalnu kancelariju centra za socijalni rad predati sledeće:

Korak 1. Zahtjev za refundaciju naknade zarade za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo (uzima se u lokalnoj kancelariji centra za socijalni rad).

Korak 2. Dokaz o radnom odnosu zaposlenog;

Korak 3. Dokaz o privremenoj spriječenosti za rad (doznake od doktora);

Korak 4. Rješenje poslodavca o ostvarivanju prava na porodiljsko odsustvo, odnosno roditeljsko odsustvo;

Korak 5. Obrazac IOPPD za 12 mjeseci koji prethode mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko odnosno roditeljsko odsustvo;

Korak 6. Obrazac JPR od Poreske uprave;

Korak 7. Obrazac M4 od Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore;

Korak 8. Izvod poslovne banke preko kojeg je korisniku isplaćena zarada koja je predmet refundacije;

Korak 9. Izvod iz matične knjige rođenih za bebu.

Poslodavac je dužan mjesečno da dostavlja sledeću dokumentaciju:

- Dokaz o prijevremenoj spriječenosti za rad,
- Izvod banke preko koje je koriniku iplaćena zarada koja je predmet refundacije,
- Uvjerenje Poreske uprave da su izmireni porezi i doprinosi.

Visina sredstava koja se refundiraju poslodavcu za zaposlenog koji je prije ostvarivanja ovog prava bio u radnom odnosu:

1) najmanje 12 mjeseci neprekidno, je prosječna zarada zaposlenog za 12 mjeseci koji prethode mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo;
2) od šest do 12 mjeseci neprekidno, je 70% od prosječne zarade zaposlenog za vrijeme rada koji je prethodio mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo;
3) od tri do šest mjeseci neprekidno, je 50% od prosječne zarade zaposlenog za vrijeme rada koji je prethodio mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo;
4) do tri mjeseca je 30% od prosječne zarade zaposlenog za vrijeme rada koji je prethodio ostvarivanju prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo.

Visina sredstava iz tačke 1, može se utvrditi najviše do iznosa dvije prosječne zarade zaposlenog u državi u prethodnoj godini, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.
Visina sredstava iz tačaka. 2), 3) i 4), može se utvrditi najviše do iznosa jedne prosječne zarade zaposlenog u državi u prethodnoj godini, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Ako je zahtjev za refundaciju naknade zarade, odnosno zahtjev za naknadu zarade za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo podnijet u roku od 30 dana od dana početka korišćenja prava isplata teče od toga dana, a ako je zahtjev podnijet poslije toga roka, isplata teče od dana podnošenja zahtjeva. Refundacija naknade zarade, odnosno naknada zarade za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo se ne može ostvariti, ukoliko je zahtjev podnijet po isteku vremena koje je zaposleni koristio za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo.


Naknada zarade zaposlenog koji se bavi preduzetničkom djelatnošću za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo

Neophodno je u lokalnu kancelariju centra za socijalni rad predati sledeće:

Korak 1. Zahtjev za dobijanje naknade zarade za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo (uzima se u lokalnoj kancelariji centra za socijalni rad);

Korak 2. Rješenje o registraciji od nadležnog organa lokalne samouprave;

Korak 3. Dokaz da ne obavlja drugu djelatnost;

Korak 4. Rješenje Centralnog registra privrednih subjekata o privremenoj obustavi djelatnosti;

Korak 5. Dokaz o privremenoj spriječenosti za rad (doznake od doktora);

Korak 6. Obrazac JPR od Poreske uprave;

Korak 7. Obrazac IOPPD;

Korak 8. Obrazac M4 od Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore.

Preduzetnik mjesečno dostavlja dokaz o privremenoj spriječenosti za rad.

Visina sredstava koja se refundiraju zaposlenom koji se bavi preduzetničkom djelatnošću:

1) najmanje 12 mjeseci neprekidno, je prosječna zarada zaposlenog za 12 mjeseci koji prethode mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo;
2) od šest do 12 mjeseci neprekidno, je 70% od prosječne zarade zaposlenog za vrijeme rada koji je prethodio mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo;
3) od tri do šest mjeseci neprekidno, je 50% od prosječne zarade zaposlenog za vrijeme rada koji je prethodio mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo;
4) do tri mjeseca je 30% od prosječne zarade zaposlenog za vrijeme rada koji je prethodio ostvarivanju prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo.

Visina sredstava iz tačke 1, može se utvrditi najviše do iznosa dvije prosječne zarade zaposlenog u državi u prethodnoj godini, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.
Visina sredstava iz tačaka. 2), 3) i 4), može se utvrditi najviše do iznosa jedne prosječne zarade zaposlenog u državi u prethodnoj godini, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Ako je zahtjev za refundaciju naknade zarade, odnosno zahtjev za naknadu zarade za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo podnijet u roku od 30 dana od dana početka korišćenja prava isplata teče od toga dana, a ako je zahtjev podnijet poslije toga roka, isplata teče od dana podnošenja zahtjeva. Refundacija naknade zarade, odnosno naknada zarade za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo se ne može ostvariti, ukoliko je zahtjev podnijet po isteku vremena koje je zaposleni koristio za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo.


Naknada po osnovu rođenja djeteta (za osobe na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i studente)

Jedan od roditelja koji je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i student može ostvariti pravo na mjesečnu naknadu po osnovu rođenja djeteta, do navršene jedne godine života djeteta.

Neophodno je u lokalnu kancelariju centra za socijalni rad predati sledeće:

Korak 1. Zahtjev za dobijanje naknade zarade za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo (uzima se u lokalnoj kancelariji centra za socijalni rad);

Korak 2. Lična karta;

Korak 3. Izvod iz matične knjige rođenih bebe;

Korak 4. Potvrda o posjedovanju računa u banci (broj računa);

Korak 5. Riješenje zavoda za zapošlajvanje da se lice nalazi prijavljeno u evidenciji zavoda;

Iznos nadoknade po ovom osnovu iznosi 63,50€ mjesečno i traje dok dijete ne napuni godinu dana.

Ukoliko je zahtjev za naknadu iz stava 1 podnijet u roku od 30 dana od dana porođaja, isplata teče od dana porođaja, a ako je zahtjev podnijet poslije toga roka naknada se isplaćuje od dana podnošenja zahtjeva. Lice ne može ostvariti pravo na naknadu po osnovu rođenja djeteta ukoliko podnese zahtjev po isteku vremena za koje bi mu pripadalo pravo na naknadu.

Izvor: Ministarstvo rada i socijalnog staranja