Dozvola za privremeni boravak i rad

01.04.2015. godine stupio je na snagu novi Zakon o strancima kojim se na drugačiji način definiše procedura dobijanja dozvole za rad i boravak.

Osnovne promjene tiču se prije svega objedinjavanja procedure za dobijanje radne dozvole i boravka, te se kompletna dokumentacija predaje područnoj jedinci MUP-a.

Prvi boravak za strance na osnovu zaposlenja, sezonskog rada ili prekograničnih usluga.

Korak 1. Izvršiti prijavu boravišta.

Korak 2. Pisana ponuda poslodavca za zapošljavanje stranca na određenom radnom mjestu. Ovdje preuzmite primjer Pisane ponude poslodavca za godišnje dozvole, a ovdje primjer, Pisane ponude poslodavca za sezonske dozvole.

Korak 3. Dokaz o stečenom nivou obrazovanja i kvalifikaciji (Nostrifikovana diploma) – Rješenje o priznatoj obrazovnoj ispravi stranca ili obrazovna isprava stranca sa potvrdom o podnijetom zahtjevu za priznavanje inostrane obrazovne isprave u skladu sa posebnim zakonom.

(Obrazovne isprave izdate u Republikama bivše SFRJ ne podliježu postupku priznavanja isprava ako su stečene do dana Međunarodnog priznavanja isprava ako su stečene do 25.01.2008. godine).

Nostrifikacija diplome nije potrebna ako se lice zapošljava kao NK radnik (bez kvalifikacije).

Korak 4. Ljekarsko uvjerenje – izdato od strane nadležene zdravstvene ustanove u Crnoj Gori.

Korak 5. Zdravstveno osiguranje (polisa osiguranja u Crnoj Gori ili zdravstvena knjižica).

Korak 6. Dokaz o obezbijeđenom smještaju – List nepokretnosti, izjava stanodavaca i list nepokretnosti, potvrda poslodavca o kolektivnom smještaju kod preduzetnika ili preduzetnika registrovanog za pružanje usluge smještaja (ili druga veza između vlasnika stana i zakupoprimca).

Korak 7. Dokaz o sredstvima za izdržavanje – (Dokaz o posjedovanju sredstava na računu, dokaz o ličnim primanjima po osnovu radnog angažmana u poslednja tri mjeseca ili potvrda/izjava poslodavca o primanju zaposlenog). Neophodno je da stranac posjeduje novčana sredstva ili potvrdu/izjavu u iznosu od najmanje 10€ za svaki dan zahtijevanog boravka.

Korak 7.1. Dokaz o sredstvima za izdržavanje – (Dokaz o posjedovanju sredstava na računu, dokaz o ličnim primanjima po osnovu radnog angažmana u poslednja tri mjeseca. Neophodno je da stranac posjeduje novčana sredstva u iznosu od najmanje 10€ za svaki dan zahtijevanog boravka).

Korak 8. Uplata na žiro račun: 825-50-71, model 05, poziv na broj: (zavisi od opštine izdavanja dokumenata) - 5,00 eura.

Korak 9. Uplata na žiro račun: 825-42-95, model 05, poziv na broj: (zavisi od opštine izdavanja dokumenata) - 60,00 eura.

Korak 10. Dokaz da u državi porijekla nije pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem odo 6 mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude.

Korak 11. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Ovdje preuzmite Akt o sistematizaciji radnih mjesta.

Korak 12. Fotokopija pasoša ili biometrijske lične karte.

Korak 13. Dokaz iz CRPS-a - dokaz o registraciji pravnog ili fizičkog lica sa sjedištem u Crnoj Gori (izvod iz centralnog registra privrednih subjekata).

Nijedan dokument ne smije biti stariji od 6 mjeseci.

Produženje privremenog boravka radi zapošljavanja i rada

Korak 1. Važeća putna isprava ili lična karta,

Korak 2. Pisana ponuda poslodavca. Ovdje preuzmite primjer: Pisanu ponude poslodavca.

Korak 3. Ljekarsko uvjerenje,

Korak 4. Dokaz o plaćenim poreskim obavezama i doprinosima,

Korak 5. Dokaz o stečenom nivou obrazovanja - Nostrifikovana diploma (samo ako se produženje radi za drugo radno mjesto).

Nostrifikacija diplome nije potrebna ako se lice zapošljava kao NK radnik (bez kvalifikcije).

Korak 6. Uplata na žiro račun: 825-50-71, model 05, poziv na broj: (zavisi od opštine izdavanja dokumenata) - 5,00 eura,

Korak 7. Uplata na žiro račun: 825-42-95, model 05, poziv na broj: (zavisi od opštine izdavanja dokumenata) - 30,00 eura.

Prvi boravak po osnovu spajanja porodice

Korak 1. Izvršiti prijavu boravišta.

Korak 2. Fotokopija pasoša - prve stranice (neovjerena).

Korak 3. Vjenčani list ili izvod iz matične knjige rođenih na stariji od 6 mjeseci za dijete (za strane isprave, potreban prevod od strane sudskog tumača).

Korak 4. Kopija isprave lica sa kojim se traži spajanje boravka (važeći boravak).

Korak 5. Zdravstveno putničko osiguranje na 30 dana.

Korak 6. Dokaz o obezbijeđenom smještaju (podstanarski ugovor ili list nepokretnosti).

Korak 7. Dokaz o sredstvima za izdržavanje – (Dokaz o posjedovanju sredstava na računu, dokaz o ličnim primanjima po osnovu radnog angažmana ili radnog angažmana supružnika/oca u poslednja tri mjeseca ili potvrda/izjava poslodavca o primanju zaposlenog supružnika/oca). Neophodno je da stranac posjeduje novčana sredstva ili potvrdu/izjavu u iznosu od najmanje 10€ za svaki dan zahtijevanog boravka.

Korak 8. Dokaz da u državi porijekla nije pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem odo 6 mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude (za stranca mlađeg od 16 godina, dokaz nije potreban).

Korak 9. Uplate na žiro račun: 825-50-71, model 05, poziv na broj: (zavisi od opštine izdavanja dokumenata) - 5,00 eura.

Korak 10. Uplata na žiro račun: 825-42-95, model 05, poziv na broj: (zavisi od opštine izdavanja dokumenata) - 40,00 eura.

Ukoliko dokumentaciju za boravak maloljetnog djeteta predaje jedan od roditelja, potrebna je saglasnost drugog roditelja ovjerena u sud ili kod notara. Ukoliko su prilikom predaje dokumentacije prisutna oba roditelja, saglasnost nije potrebna.

Nijedan dokument ne smije biti stariji od 6 mjeseci.

Prvi privremeni boravak po osnovu braka sa Crnogorskim državljaninom

Korak 1. Izvršiti prijavu boravišta.

Korak 2. Fotokopija pasoša - prve stranice(neovjerena).

Korak 3. Vjenčani list.

Korak 4. Lična karta supružnika.

Korak 5. Zdravstveno putničko osiguranje na 30 dana ili ovjerena crnogorska zdravstvena knjižica.

Korak 6. Dokaz o obezbijeđenom smiještaju (podstanarski ugovor ili list nepokretnosti).

Korak 7. Dokaz o sredstvima za izdržavanje – (Dokaz o posjedovanju sredstava na računu, dokaz o ličnim primanjima po osnovu radnog angažmana ili radnog angažmana supružnika u poslednja tri mjeseca ili potvrda/izjava poslodavca o primanju supružnika). Neophodno je da stranac posjeduje novčana sredstva ili potvrdu/izjavu u iznosu od najmanje 10€ za svaki dan zahtijevanog boravka.

Korak 8. Dokaz da u državi porijekla nije pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem odo 6 mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude (za stranca mlađeg od 16 godina, dokaz nije potreban).

Korak 9. Uplata na žiro račun: 825-50-71, model 05, poziv na broj: (zavisi od opštine izdavanja dokumenata) - 5,00 eura.

Korak 10. Uplata na žiro račun: 825-42-95, model 05, poziv na broj: (zavisi od opštine izdavanja dokumenata) - 40,00 eura.

Nijedan dokument ne smije biti stariji od 6 mjeseci.

Produženje privremenog boravka po osnovu spajanja porodice tj. braka sa crnogorskim državljaninom.

Korak 1. Fotokopija pasoša - prve stranice(neovjerena).

Korak 2. Fotokopija lične karte supružnika ili roditelja (ako je crnogorski državljanin) ili kopija važećeg boravka supružnika ili roditelja.

Korak 3. Važeći vjenčani list odnosno izvod iz matične knjige rođenih.

Korak 4. Uplata na žiro račun: 825-50-71, model 05, poziv na broj: (zavisi od opštine izdavanja dokumenata) - 5,00 eura.

Korak 5. Uplata na žiro račun: 825-42-95, model 05, poziv na broj: (zavisi od opštine izdavanja dokumenata) - 20,00 eura.

Privremeni boravak po osnovu vlasništva nad nekretninom

Stranac u Crnoj Gori može ostvariti pravo na boravak i po osnovu vlasništva nad nekretninom (stan, kuća, poslovni prostor)

Prilikom predaje dokumenata u kancelariji MUP-a neophodno je obezbjediti sledeće:

Korak 1. Izvršena prijava boravišta. (prijava se radi u Turističku organizaciju ili u graničnu Policiju)

Korak 2. Fotokopija pasoša - prve stranice (neovjerena).

Korak 3. List nepokretnosti po osnovu koje se traži boravak, ne stariji od 6 mjeseci.

Korak 4. Zdravstveno putničko osiguranje na 30 dana ili ovjerena crnogorska zdravstvena knjižica.

Korak 5. Sredstva za izdržavanje (potvrda iz banke o stanju na računu u iznosu ne manjem od 10 eura za svaki dan zahtjevanog boravka).

Korak 6. Uplate na žiro račun: 825-50-71 model 05, poziv na broj: (zavisi od opštine izdavanja dokumenata) - 5,00 eura

Korak 7. Uplata na žiro račun: 825-42-95, model 05, poziv na broj: (zavisi od opštine izdavanja dokumenata) - 40,00 eura.

Korak 8. Dokaz da u državi porijekla nije pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem odo 6 mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude (za stranca mlađe od 16 godina, dokaz nije potreban).

Nijedan dokument ne smije biti stariji od 6 mjeseci.

Privremeni boravak po osnovu školovanja

Korak 1. Fotokopija pasoša - prve stranice (neovjerena).

Korak 2. Potvrda škole ili fakulteta da je lice upisano u narednu školsku godinu.

Korak 3. Izvršena prijava boravišta.

Korak 4. Zdravstveno putničko osiguranje na 30 dana ili ovjerena crnogorska zdravstvena knjižica.

Korak 5. Dokaz o obezbijeđenom smiještaju (podstanarski ugovor ili list nepokretnosti).

Korak 6. Sredstva za izdržavanje (potvrda iz banke o stanju na računu u iznosu ne manjem od 10 eura za svaki dan zahtjevanog boravka).

Korak 7. Uplata na žiro račun: 825-50-71 model 05, poziv na broj: (zavisi od opštine izdavanja dokumenata) - 5,00 eura

Korak 8. Dokaz da u državi porijekla nije pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem odo 6 mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude (za stranca mlađe od 16 godina, dokaz nije potreban).

Za izdavanje dozvole za privremeni boravak maloljetnom strancu, radi srednjoškolskog obrazovanja, potrebna je saglasnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika.

Za produženje boravka lica su dužna predati dokumentaciju 30 dana prije isteka starog. Nijedan dokumenat ne smije biti stariji od 6 mjeseci.

Stalno nastanjenje stranaca koji imaju 5 godina boravak u Crnoj Gori u kontinuitetu

Korak 1. Dokaz o odobrenju privremenog boravka u kontinuitetu od 5 godina (kopije svih strana pasoša gdje su upisani prethodni boravci)

Korak 2. Fotokopija pasoša, prve stranice (neovjerena).

Korak 3. Dokaz da u Crnoj Gori nije kažnjavan/a.

Korak 4. Zdravstveno putničko osiguranje na 30 dana ili ovjerena crnogorska zdravstvena knjižica.

Korak 5. Dokaz o obezbijeđenom smiještaju (podstanarski ugovor ili list nepokretnosti).

Korak 6. Uplata na žiro račun: 825-50-71 model 05, poziv na broj: (zavisi od opštine izdavanja dokumenata) - 5,00 eura.

Korak 7. Uplata na žiro račun: 825-42-95, model 05, poziv na broj: (zavisi od opštine izdavanja dokumenata) - 60,00 eura.

Za maloljetna lica dokaz o stalnom nastanjenju jednog roditelja i saglasnost drugog roditelja. Nijedan dokumenat ne smije biti stariji od 6 mjeseci.

Izvor: Ministarstvo unutrašnjih poslova