Kako registrovati preduzeće (D.O.O.)

Postupak osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) definisan je Zakonom o privrednim društvima.

Prilikom registracije d.o.o. potrebno je u Centralni registar privrednih subjekata priložiti sljedeće:

Korak 1. Uraditi Statut preduzeća, preuzmite primjer Statuta za jednočlano društvo (ukoliko društvo osniva jedan osnivač).

Korak 1.1. Preuzmite primjer Statuta za višečlano društvo (ukoliko preduzeće osniva više osnivača).

Korak 2. Uraditi Odluku o osnivanju preduzeća (ukoliko društvo osniva jedan osnivač), preuzmite primjer Odluke o osnivanju.

Korak 2.1 Uraditi Ugovor o osnivanju preduzeća (ukoliko preduzeće osniva više osnivača), preuzmite primjer Ugovora o osnivanju.

Korak 3. Uplatiti na račun Poreske uprave 10,00 €, broj žiro računa: 832-3161017-60, svrha uplate: registracija d.o.o. .Pogledajte kako izgleda Ispunjena uplatnica.

Korak 4. Uplatiti na račun Službenog lista CG 12,00 €, broj žiro računa: 520-941100-57, svrha uplate: registracija d.o.o.. Pogledajte kako izgleda Ispunjena uplatnica.

Korak 5. Ovijeriti Odluku/Ugovor u Sud ili kod Notara.

Korak 6. Izvod iz Centralne depozitarne agencije. Prilikom podizanja izvoda potrebno je priložiti kopiju lične karte osnivača ili kopiju pasoša ukoliko je osnivač stranac kao i uplatnicu u iznosu od 6,05 € uplaćenu na neki od žiro računa CDA: 510-8092-14 ili 550-3143-63, svrha uplate: taksa za izvod. Pogledajte kako izgleda Ispunjena uplatnica.

Korak 7. Kopiju lične karte (ukoliko je osnivač Crnogorski državljanin) ili kopiju pasoša (ukoliko je osnivač strani državljanin).

Korak 8. Ispuniti prijavu preduzeća za početak registracije, preuzmite Obrazac za registraciju - PS 01.

Carinski broj - ukoliko preduzeće želi uvoziti i izvoziti proizvode, potrebno je prilikom ispunjavanja obrazca PS-01, na zadnjoj strani označiti kolonu po brojem 15.4. Carinski registar, kako bi se preduzeće registrovalo u Upravu carina prilkom čega se dobija carinski broj.

Korak 9.0. Ukoliko se društvo želi prijaviti za registaciju obveznika za porez na dodatu vrijednost (PDV), popunjava se obrazac PR PDV - 1 dostupan na sljedećem linku Obrazac PR PDV - 1, i predaje se zajedno sa ostalom dokumentacijom potrebnom za osnivanje preduzeća.

Korak 9.1. Ukoliko se društvo želi prijaviti za upis u registar akciznih obveznika popunjava se obrazac AKC - P dostupan na sljedećem linku Obrazac AKC - P, i predaje se zajedno sa ostalom dokumentacijom potrebnom za osnivanje preduzeća.

Korak 10. Ponijeti prikupljenu i ovjerenu dokumentaciju (statut, ovjeren odluku/ugovor, rješenje iz CDA, kopiju lične ili pasoša, uplatnice i prijavu registracije, obrazac pr pdv- 1 / akc-p) u Centralni Registar Poreske uprave, Vaka Djurovića 20, 81000 Podgorica, Tel: +382 (0)20 230 858, e-mail: crps@t-com.me, radno vrijeme sa strankama 08:00 -12:30.

Prilikom predaje dokumentacije dobićete potvrdu sa brojem vašeg rješenja sa kojim uz identifikacioni dokument podižete potvrdu o registraciji nedjelju dana od podnošenja prijave. Takodje sa brojem sa potvrde možete provjeriti na sajtu www.crps.me da li vam je gotova registracija.

Nakon dobijanja potvrde o registraciji firme neophodno je uraditi sljedeće:

-Izrada pečata (voditi računa da izgled pečata odgovara opisu iz Statuta).
-Otvaranje računa u Banci, pogledajte Kako se otvara račun u Banci.
-Prijava radnika u poresku upravu, pogledajte Kako se prijavljuje radnik u Poresku upravu.

Izvor: Centralni registar privrednih subjekata