Usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, koje namjerava obavljati usluge iznajmljivanja vozila (RENT-A-CAR) u obavezi je organu lokalne uprave, kao nadležnom organu, shodno članu 81. Zakona o turizmu, dostaviti sljedeće :

Korak 1. Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti pružanja usluga iznajmljivanja vozila koji sadrži podatke o:

- nazivu i sjedištu, odnosno ime, prezime, jedinstveni matični broj i adresu podnosioca zahtjeva;
- nazivu i adresi poslovnice za pružanje rent-a-car usluge.

Korak 2. Potvrdu o registraciji u Centralnom registru Privrednih subjekata.

Korak 3. Dokaz o svojini ili zakupu poslovnog prostora (poslovnice).

Korak 4. Dokaz o svojini ili pravu korišćenja najmanje tri vozila koja su predmet iznajmljivanja, koja ispunjavaju uslove utvrdjene propisima o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Korak 5. Pružalac usluga iznajmljivanja vozila sa uslugama vozača (limo service) mora da podnese i dokaz o vozačkom iskustvu vozača od najmanje pet godina.

Privredno društvo, pravno lice ili preduzetnik za obavljanje djelatnosti pružanja usluga iznajmljivanja vozila mora imati obezbijedjenu poslovnicu.

O eventualno bližim obavještenjima moguće se obratiti kancelariji za preduzetništvo lokalne samouprave u gradu gdje se želi obavljati djelatnost (kao nadležnom organu) ili na telefon Ministarstva održivog razvoja i turizma br: 020/446-262 i fax: 020/446-215.

Izvor : Ministarstvo održivog razvoja i turizma