Registracija Poljoprivrednika

U smislu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, poljoprivredna djelatnost predstavlja jedino ili glavno zanimanje koje poljoprivrednik sa članovima domaćinstva obavlja radi obezbjeđivanja sredstava za život.

Pravilnikom o obavljanju poljoprivredne djelatnosti kao jedinog i glavnog zanimanja, regulisana su prava i obaveze poljoprivrednika. Na osnovu pomenutog pravilnika, poljoprivrednici se upisuju u Registar poljoprivrednika, čiju sadržinu i način vođenja propisuje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja koje i vodi Registar poljoprivrednika.

Korak 1. Zahtjev sa osnovnim podacima (čime se bavi, adresa i broj telefona);

Korak 2. Fotokopija lične karte ili izvod iz matične knjige rođenih;

Korak 3. Posjedovni list (dokaz da je podnosilac zahtjeva vlasnik, suvlasnik, zakupac ili koncesionar poljoprivrednog zemljišta, ili da je u kućnoj zajednici sa nosiocem imovine);

Korak 4. Uvjerenje da se podnosilac zahtjeva bavi poljoprivredom kao osnovnim ili glavnim zanimanjem (uzima se u opštinsku službu za poljoprivredu);

Korak 5. Uvjerenje o kućnoj zajednici (ako posjedovni list glasi na nekoga iz kućne zajednice) ili ugovor o korišćenju poljoprivrednog zemljišta (ako je poljoprivrednik zakupac ili korisnik);

Korak 6. Listing o radnom stažu po matičnom i ličnom broju (izdaje područna jedinica Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja).

Porezi i doprinosi za poljoprivrednike

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja nakon upisa poljoprivrednika u Registar poljoprivrednika, dostavlja Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore prijavu, odnosno odjavu osiguranja.

Sve nastale promjene u vezi sa obaveznim osiguranjem poljoprivrednika lica upisana u Registar poljoprivrednika dužna su da prijave u roku od 15 dana od nastale promjene.

Na osnovu Uredbe o olakšicama za plaćanje doprinosa za osiguranje poljoprivrednika propisana je osnovica za obračunavanje doprinosa za osiguranike – poljoprivrednike upisane u Registar poljoprivrednika. Obavezna osnovica za obračunavanje doprinosa iznosi 12% prosječne zarade u Republici ostvarene u prethodnoj godini.

Uplata doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje za osiguranike vrši se na prolazni račun Republićkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, broj: 820-81131-38, svrha: doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje od fizičkih lica koji su vlasnici, nosioci prava ili plodouživaoci poljoprivrednog ili šumskog zemljišta.

Uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za osiguranike vrši se na prolazni račun Republickog fonda za zdravstveno osiguranje, broj: 820-82141-15, svrha: doprinos za zdravstveno osiguranje od fizičkih lica koji su vlasnici, nosioci prava korišćenja ili plodouživaoci poljoprivrednog ili šumskog zemljišta.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike poljoprivrednike, obračunava Poreska uprava tromjesečno.

Stavljanje poljoprivrednih proizvoda u promet

Za stavljanje poljoprivrednih proizvoda u promet, potrebno je dobiti uvjerenje koje izdaje opštinski Sekretarijat za razvoj preduzetništva.

Za dobijanje uvjerenjat, potrebno je u opštinski Sekretarijat za razvoj preduzetništva podnijeti sljedeću dokumentaciju:

Korak 1. Zahtjev za stavljanje poljoprivrednih proizvoda u promet;

Korak 2. Dokaz o načinu korišćenja imovine;
- posjedovni list kao dokaz o vlasništvu;
- ugovor o zakupu, ukoliko je zemljište uzeto pod zakup;
- ugovor o ustupanju zemljišta na korišćenje, ukoliko je isto uzeto po ugovoru o ustupanju;

Korak 3. Dokaz o uplati opštinske administrativne takse;

Korak 4. Uvjerenje da je lice član Udruženja pčelara Crne Gore (ukoliko se bavi ovom djelatnošću);

Korak 5. Rješenje o registraciji ribnjaka (ukoliko lice posjeduje ribnjak);

Ostvarivanje prava na staračku naknadu za poljoprivrednike

Evidenciju o staračkim naknadama, odnosno obezbjeđenju staračkih domaćinstava, koja se bave isključivo poljoprivedom vodi opštinski sekretarijat za razvoj preduzetništva koji vrši provjeru kod nadležnih organa.

Pravo na staračku naknadu mogu da ostvare poljoprivredni proizvođači stariji od 65 godina, a za žene 60 godina, kojima je poljoprivreda jedino zanimanje

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na staračku naknadu:

Korak 1. Zahtjev za ostvarivanje prava na staračku naknadu ;

Korak 2. Izvod iz matične knjige rođenih;

Korak 3. Potvrda o mjestu prebivališta (MUP);

Korak 4. Posjedovni list kao dokaz o vlasništvu zemljišta (Uprava za nekretnine);

Korak 5. Dokaz o uplati opštinske administrativne takse;

Korak 6. Izvod iz matične knjige umrlih (za bračnog druga);

Korak 7. Potvrda da lice nema primanja (Fond PIO CG);

Korak 8. Potvrda da lice nema primanja (Centar za socijalno staranje);

Korak 8. Potvrda da lice nema primanja (Sekretarijat za socijalno staranje);

Korak 10. Izjava da lice i njegov bračni drug nemaju drugih primanja.

Trajna promjena namjene poljoprivrednog zemljišta

Korak 1. List nepokretnosti kao dokaz o vlasništvu;

Korak 2. Izjašnjenje sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine o planskom tretmanu zemljišta;

Korak 3. Saglasnost nadležnog organa o izgradnji objekta i druga dokumenta, zavisno od toga za koju namjenu objekat služi.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja