Gradjevinska dozvola

Novim zakonom o uredjenju prostora i izgradnje objekata definišu se pravila i pravci dobijanja gradjevinske dozvole. Ovim zakonom je omogućeno da, za razliku od prethodnog, gradjevinska dozvola se mora izdati u roku od 105 dana kao i da od sada ima mnogo manje posla za investitora tj. obaveza pribavljanja saglasnosti pada na teret lokalne uprave koja izdaje gradjevinsku dozvolu, što ranije nije bio slučaj (investitor je morao sam pribavljati sve saglasnosti).

Preuzmite Zakon o uredjenju prostora i izgradnji obijekata.

Korak 1. Predati zahtjev za izdavanje urbanističko tehničkih uslova, ovdje preuzmite Zahtjev za UTU uslove. Uz zahtjev priložiti posjedovni list parcele ili objekta.

Prilikom ispunjavanja zahtjeva morate jasno navesti svrhu dobijanja uslova da li je: izgradnja novog objekta, nadogradnja kao i navesti broj katastarske parcele.

Korak 2. Prilikom predaje zahtjeva uplatite uplatnicu za lokalnu administrativnu taksu koja se predaje uz zahtjev.

Iznos i broj žiro računa zavise od mijesta predaje zahtjeva, svaka opština ima različite takse i žiro račune.

Organ koji izdaje urbanističko tehničke uslove, je obavezan izdati iste u roku najkasnije od 45 dana.

Korak 3. Nakon dobijanja UT uslova kreće se u izradu projekta shodno uslovima.

Korak 4. Nakon izrade projekta predaje se zahtjev za izdavanje Gradjevinske dozvole koji se predaje zajedno sa projektom (potrebno je uraditi 10 projekata od kojih 7 mora biti u elektronskoj formi) i uplatnicom, pogledajte primjer Zahtjev za gradjevinsku dozvolu.

Organ koji riješava po zahtjevu, dužan je izdati gradjevinsku dozvolu u roku od 60 dana od predaje zahtijeva.

Organ koji izdaje građevinsku dozvolu pribavlja potrebne saglasnosti, koje su prije stupanja na snagu novog zakona bile obaveza investitora i dostavlja račun za potrebne saglasnosti koje investitor mora platiti da bi dobio gradjevinsku dozvolu.

Ukoliko objekat za koji se radi projekat ima 4+ stambene jedinice i 500+ kvadrata smatra se obijektom komercijalne namijene, što obavezuje investitora da uradi reviziju projekta u licenciranu revizorsku kucu.

Nakon dobijanja gradjevinske dozvole investitor i učesnici u projektu (investitor, privredno društvo, projektantski biro, revizorska kuća, izvodjač radova...) moraju shodno članu 71. gore navedenog zakona osigurati imovinu u visini svoje odgovornosti i to prije početka obavljanja radova i za kompletno vrijeme obavljanja radova.