Kako registrovati Hostel.

Postupak registracije hostela regulisan je Zakonom o turizmu, koji možete preuzeti Ovdje.

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja turističke i ugostiteljske djelatnosti. Turističku i ugostiteljsku djelatnost u ovom slučaju djelatnost hostela mogu da obavljaju privredna društva, pravna lica ili preduzetnici koji ispunjavaju uslove za obavljanje djelatnosti propisane ovim zakonom

Za proceduru registrovanja hostela potrebno je u Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donijeti sljedeće:

Korak 1. Ispunjen zahtjev za izdavanje odobrenja za rad hostela.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad hostela sadrži podatke o:

- nazivu i sjedištu, odnosno ime, prezime, jedinstveni matični broj i adresu podnosioca zahtjeva;
- vrsti ugostiteljske djelatnosti za koju se podnosi zahtjev;
- adresi ugostiteljskog objekta.

Korak 2. Potvrda o registraciji u Centralnom registru Poreske uprave.

Korak 3. Potvrdu o svojini ili zakupu ugostiteljskog objekta.

Korak 4. Dokaz o ispunjenosti uslova za poslovođu ugostiteljskog objekta, propisanih ovim zakonom.

Korak 5. Dokaz o uplaćenoj taksi na ž.r. budžeta:0000000, Ministarstva održivog razvoja i turizma u iznosu od 5,00 eura.

Korak 6. Ponijeti prikupljenu dokumentaciju u Ministarstvo održivog razvoja i turizma, IV Proleterske brigade br.19, 81000 Podgorica .

Kontakt telefon:+382 (0) 20 446 200

Rok za rješavanje po zahtjevu 15 dana.

Za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ugostiteljski objekti moraju ispunjavati minimalno - tehničke uslove u pogledu opreme i prostora u skladu sa ovim zakonom. Ispunjenost uslova iz stava 1 člana 93 zakona o turizmu, utvrđuje nadležni organ u postupku izdavanja odobrenja za obavljenje djelatnosti. Pored uslova iz stava 1 člana 93 ovg zakona, ugostiteljski objekat za obavljanje ugostiteljske djelatnosti mora ispunjavati i druge uslove propisane posebnim propisima (opšte i posebne higijenske zahtjeve, uslove gradnje, zaštite od buke, zaštite na radu i dr.). Ispunjenost uslova iz stava 3 člana 93 ovog zakona, utvrđuju nadležni inspekcijski organi u redovnom postupku u skladu sa posebnim propisima.

Izvor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma