AKCIZE

Akcizni sistem uređen je Zakonom o akcizama

Na koje se proizvode plaća akciza ?

• Akciza se plaća na sljedeće proizvode:
- alkohol i alkoholna pića,
- duvanske proizvode, i
- mineralna ulja, njihove derivate i supstitute.
• Kod plaćanja akcize za navedene proizvode, ne postoji razlika u pogledu porijekla proizvoda (domaći i uvozni).

Visina akcize na alkohol i alkoholna pića

• Akciza na alkohol i alkoholna pića plaća se u sledećim iznosima:

- 1,90 Eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva;
- »0« (nula) Eura po hektolitru stonog vina;
- 35 Eura po hektolitru pjenušavog vina;
- 40 Eura po hektolitru ostalih fermentisanih pića
- 70 Eura po hektolitru srednjih alkoholnih pića;
- 550 Eura po hektolitru čistog alkohola.
• Vrsta alkohola, odnosno alkoholnih pića, na koja se plaća akciza, određuje se u zavisnosti od klasifikacije tih proizvoda i njihovih tarifnih brojeva, odnosno oznaka iz nomenklature nacionalne carinske tarife, i u zavisnosti od sadržaja alkohola u tim proizvodima.

Kako se određuje visina akcize na cigarete i ostale duvanske proizvode?

• Akciza za cigarete se sastoji iz specifične i proporcionalne akcize.
• Specifična akciza za sve vrste cigareta iznosi 1,00 €/ kg (0,02 €/paklici).
• Proporcionalna akciza iznosi 26% od maloprodajne cijene cigareta u koju su uključene akciza i pdv.
• Maloprodajnu cijenu cigareta određuje sam proizvođač odnosno uvoznik i te cijene se objavljuju u "Službenom listu RCG“.
• Prodaja cigarete po cijenama koje su veće od prijavljenih u "Službenom listu RCG" podliježe prekršajnim i krivičnim mjerama.
• Na ostale duvanske proizvode akciza se plaća po kilogramu tih proizvoda, i iznosi:

- za cigare i cigarilose – 10,00 Eura,
- za fino rezani duvan (cigarete za savijanje), - 20,00 Eura,
- drugi duvan za pušenje – 15,00 Eura.

Visina akcize na mineralna ulja, njihove derivate i supstitute:

• Akciza na mineralna ulja, njihove derivate i supstitute plaća se u sledećim iznosima, i to za:
Benzin i ostala laka ulja:
- 0,120 Eura po kilogramu avio benzina (tarifna oznaka CN 2710.00 11 10);
- 0,364 Eura po litru motornog bezolovnog benzina (tarifna oznaka CN 2710.00 11 20);
- 0,120 Eura po kilogramu goriva za mlazne motore benzinskog tipa (tarifna oznaka CN 2710.00 11 30),
- 0,364 Eura po litru ostalih motornih benzina (tarifna oznaka CN 2710.00 11 90).
Kerozin:
-0,120 Eura po kilogramu petroleja (kerozina) za motore (tarifna oznaka CN 2710.00 21 10);
- 0,120 Eura po kilogramu goriva za mlazne motore petrolejskog (kerozinskog) tipa (tarifna oznaka CN 2710.00 21 20);
- 0,120 Eura po kilogramu ostalih kerozina (tarifna oznaka CN 2710.00 21 90);
- 0,069 Eura po kilogramu goriva za mlazne motore petrolejskog tipa (tarifna oznaka CN 2710.00 21 20) koje se upotrebljava kao gorivo za grijanje.
Gasna ulja:
- 0,270 Eura po litru dizel goriva (tarifna oznaka CN 2710.00 31 00);
- 0,120 Eura po litru dizel goriva (tarifna oznaka CN 2710.00 31 00) koje se upotrebljava kao gorivo za grijanje;
- 0,270 Eura po litru brodskog i ostalog goriva ( tarifna oznaka CN 2710.00 32 00),
- 0,120 Eura po litru ostalih ulja (tarifna oznaka CN 2710.00 39 00).
Loživa ulja:
- 0,023 Eura po kilogramu niskosumpornog ulja za metalurgiju (tarifna oznaka CN 2710. 00 41 00);
- 0,023 Eura po kilogramu ostalih loživih ulja (tarifna oznaka CN 2710. 00 49 00).
Naftne gasove i ostale gasovite ugljovodonike:
- 0,069 Eura po kilogramu mješavine propana i butana (tafirna oznaka CN 2711.19 00 10) i
- 0,069 Eura po kilogramu ostalih naftnih gasova (tarifna oznaka CN 2711.19 00 90).
• Vrsta mineralnih ulja na koja se plaća akciza, određuje se u zavisnosti od klasifikacije tih proizvoda iz nomenklature nacionalne carinske tarife, odnosno u odnosu na karakteristike pojedinih proizvoda.

Kada nastaje obaveza obračunavanja i plaćanja akcize?

• Akcizni obveznik za domaće proizvode, sam obračunava akcizu.
• Akciza se obračunava mjesečno i taj obračun se podnosi na odgovarajućoj poreskoj prijavi i dostavlja poreskom organu do 15 - og u mjesecu za prethodni mjesec i u istom roku se plaća akcizna obaveza.
• Akciza za cigarete se plaća 60-tog dana od dana preuzimanja kontrolnih akciznih markica (ovo se odnosi na domaće i uvozne cigarete).
• Obaveza plaćanja akcize kod uvoza akciznih proizvoda (osim za cigarete), nastaje u momentu plaćanja carine, osim u slučajevima kada je omogućeno odloženo plaćanje akcize (smještaj u carinsko skladište ili u pogon oslobodjenog korisnika akciznih proizvoda).

Obilježavanje akciznih proizvoda

• Proizvođač, odnosno uvoznik dužan je da prije stavljanja u upotrebu, odnosno u slobodan promet duvanske proizvode i alkoholna pića, osim piva, obilježi kontrolnom akciznom markicom.
• Duvanski proizvodi i alkoholna pića, koji se izvoze, a za koje ino dobavljač nije dostavio akcizne markice, obilježavaju se posebnom izvoznom markicom.
• Duvanski proizvodi i flaširana alkoholna pića koji se prodaju u slobodnim carinskim prodavnicama moraju biti obilježeni posebnom markicom.
• Poreska uprava, na zahtjev uvoznika odnosno proizvođača duvanskih proizvoda i alkoholnih pića, vrši izdavanje akciznih markica.
• Troškove štampanja akciznih markica snosi podnosilac zahtjeva.

Izvor: Poreska uprava