Kako izvaditi Pasoš

Pravo na novi elektronski pasoš ima crnogorski državljanin. Crnogorski državljanin koji ima prebivalište u Crnoj Gori zahtjev za izdavanje pasoša podnosi područnoj jedinici ili filijali unutrašnjih poslova u mjestu svog prebivališta.

Crnogorski državljani koji neprekidno, duže od tri mjeseca borave u inostranstvu, zahtjev podnose diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Crne Gore u državi boravka.

Do stvaranja uslova u DKP Crne Gore u inostranstvo, crnogorski državljanin koji je upisan u matičnu knjigu rodjenih u Crnoj Gori, koji boravi u inostranstvu, a nema prijavljeno prebivalište u Crnoj Gori, zahtjev za idavanje pasoša podnosi po mjestu upisa u matičnim knjigama rodjenih, sa adresom u inostranstvo, a po predhodno pribavljenom zahtjevu od DKP Crne Gore u državi boravka ili Ministarstva inostranih poslova Crne Gore.

Rok važenja pasoša je 10 godina.

Crnogorskom državljaninu do navršene četvrte godine života pasoš se izdaje sa rokom važenja od dvije godine, a zahtjev podnosi roditelj, uz saglasnost drugog roditelja ili na zahtjev zakonskog zastupnika.

Za izdavanje pasoša, shodno Zakonu o putnim ispravama ( “ službeni list CG”, br.21/08), potrebno je priložiti:

Korak 1.Zahtjev,

Korak 2.Izvod iz matične knjige rodjenih,

Korak 3.Uvjerenje o državljanstvu ( ukoliko podnosilac zahtjeva nema ličnu kartu izdatu na novom obrascu),

Korak 4.Dokaz o uplati naknada za obrazac 15,00 eura i

Korak 5.Administrativna taksa 25,00 eura ( informacije o načinu uplate će biti dostupne na oglasnim tablama i šalterima područnih jedinica).

Prilikom podnošenja zahtjeva gradjanin ne prilaže fotografiju, a fotografisanje se obavlja u područnoj jedinici.

Za maloljetna lica .

Korak 1.Saglasnost roditelja

Korak 2.Uplata na žiro račun :825-42-95 model 05, poziv na broj:(zavisi od opštine izdavanja dokumenata) -15,00 eura.

Za oglašavanje pasoša nevažećim – čiji je gubitak prijavljen

Korak 1.Uplata na žiro račun MUP-a :825-50-71 model 05,poziv na broj:(zavisi od opštine izdavanja dokumenata), iznos: 5,00 eura.

Korak 2.Uplata na žiro račun Službenog lista RCG-a :550-5176-07 , iznos:5,00 eura.

Crnogorski državljanin identitet dokazuje dosadašnjom ličnom kartom, pasošem ili drugom javnom ispravom kojom se dokazuju podaci iz zahtjeva.

Zahtjev za izdavanje pasoša odbiće se ako je protiv crnogorskog državljanina donijeto rješenje o sprovodjenju istrage ili je podignuta optužnica ili ako je pravosnažnom odlukom osudjen na bezuslovnu kaznu zatvora dok kaznu ne izdrži i ako je odlukom medjunarodne organizacije koju je priznala, odnosno pristupila Crna Gora, crnogorskom državljaninu ograničeno kretanje.

Pasoš je pojedinačan i ne može se vršiti upis maloljetne djece u pasoš roditelja. Upis djeteta u pasoš roditelja ili staratelja izvršen do dana početka primjene Zakona o putnim ispravama (“Službeni list Crne Gore”, broj 21/08 ), poništiće se po službenoj dužnosti kada se djetetu izda sopstveni pasoš, a najkasnije u roku od jedne godine od dana početka primjene Zakona.

Obrazac pasoša štampa se na crnogorskom jeziku, latiničnim pismom, kao i na engleskom i francuskom jeziku, a popunjava na crnogorskom jeziku, latiničnim pismom.
Za pripadnike manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice, prezime i ime u obrascu pasoša, na zahtjev podnosioca, unosi se na jeziku i pismu manjine kojoj pripada, u skaladu sa ustavom , posebnim zakonom ili medjunarodnim ugovorom i standardima.Na zahtjev podnosioca, prezime i ime unosi se i ćiriličnim pismom.