Kako dobiti odobrenje za rad -licencu- za Turističku agenciju

Prije predaje zahtjeva za dobijanje licence za Turističku agenciju potrebno se registrovati (d.o.o, akcionarsko društvo, preduzetnik) u Centralni registar pivrednih subjekata. Pogledajte ovdje kako se registruje preduzeće.

Prema vrsti usluga koje pruža, turistička agencija može biti:

- turistička agencija - organizator putovanja (tour-operator) ;
- turistička agencija - posrednik (sub-agent).

U članu 10. Zakona u turizmu možete vidjeti vrste usluga turističkih agencija, a u članu 12. ovog zakona razlike u obimu usluga imedju ove dvije vrste agencija.


Ovdje možete preuzeti Zakon o Turizmu


Licencu za obavljanje djelatnosti turističke agencije, izdaje Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješenjem sa rokom važenja od pet godina.


Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, koje namjerava obavljati djelatnost turističkih agencija u obavezi je Ministarstvu održivog razvoja i turizma, kao nadležnom organu, radi izdavanja odobrenja za rad - LICENCE, shodno članu 17. Zakona o turizmu (Sl.List CG br. 61/10), dostaviti neophodnu dokumentaciju i to :

Korak 1. Pismeni zahtjev koji sadrži podatke o :

-podnosiocu zahtjeva (naziv, sjedište i PIB, odnosno ime i prezime, JMBG i adresu),
-vrsti turističke agencije (organizator putovanja ili posrednik) sa nazivom i adresom,

Korak 2. Dokaz o registraciji privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika u Centralni Registar Privrednog suda.

Korak 3. Dokaz o svojini poslovnog prostora ili ugovor o zakupu ukoliko je isti uzet u zakup.

Korak 4. Dokaz o stručnoj spremi odgovornog lica - poslovodje (čl.26. Zakon o turizmu) :

- najmanje srednja stručna sprema IV stepen
- potvrda o radnom iskustvu
- najmanje tri godine radnog iskustva u turističkoj djelatnosti za rad u turističkoj agenciji - organizatoru putovanja,
- jedna godina radnog iskustva za rad u turističkoj agenciji - posredniku,
- poznavanje najmanje jednog stranog jezika.

Korak 5. Dokaz o jemstvu za turističku agenciju (samo u slučaju da se radi o turističkoj agenciji organizator putovanja, u slučaju turističke agencije posrednik, jemstvo, garancija nije potrebna).

Dostavljena bankarska garancija mora biti izdata u sladu sa čl.18 tacka 1. i 2. Zakon o turizmu.

Utvrdjivanje ispunjenosti minimalno tehničkih uslova vrši Ministarstvo turizma (Član 25. tačka 1. Zakona o turizmu) Uz zahtjev je potrebno naznačiti uslužni broj telefona.


Djelatnost Turističkih agencija obavlja se u poslovnom prostoru, odnosno prostorijama isključivo uredjenim i opremljenim za tu vrstu djelatnosti, pod uslovima utvrdjenim Pravilnikom o minimalno-tehničkim uslovima u pogledu opreme i uredjenja poslovnica turističkih agencija i načinu utvrdjivanja tih uslova (''Sl.list CG'' br. 73/10).


O eventualno bližim obavještenjima moguće se obratiti na telefon Ministarstva održivog razvoja i turizma br: 020/446-262 i fax: 020/446-215.


Ministarstvo održivog razvoja i turizma