Kako izvaditi Ličnu kartu

Svaki punoljetni državljanin Crne Gore koji ima prebivalište u Crnoj Gori, obavezan je da ima vazeću ličnu kartu, izdatu u skladu sa Zakonom o ličnoj karti ( Službeni list Crne Gore br. 12/07 ). Crnogorski državljanin stariji od 14 godina koji ima prebivalište u Crnoj Gori, ima pravo na ličnu kartu. Zahtjev za njega podnosi roditelj, zakonski zastupnik ili staratelj, uz prisustvo maloljetnog lica.

Zahtjev za izdavanje lične karte podnosi se područnoj jedinici ili filijali za upravne unutrašje poslove gdje građanin ima prebivalište. Podnošenje zahtjeva i preuzimanje lične karte vrši se lično. Građanin svojim potpisom potvrđuje tačnost podataka u zahtjevu za izdavanje lične karte.


Za izdavanje lične karte, shodno Zakonu o ličnoj karti, potrebno je priložiti:

Korak 1. Zahtjev ( obrazac se dobija u područnim jedinicama ili filijalama za upravne unutrašnje poslove ).

Korak 2. Izvod iz matične knjige rođenih.

Korak 3. Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu.

Korak 4. Dokaz o uplati naknade za obrazac u visini od 5,00 eura (informacije o načinu uplate su dostupne na oglasnim tablama i šalterima područnih jedinica).

Prilikom podnošenja zahtjeva građanin ne prilaze fotografiju, a fotografisanje se obavlja u područnoj jedinici ili filijali. Takođe, nije potrebno dostavljati dokaz o krvnoj grupi. Crnogorski državljanin identitet dokazuje dosadašnjom ličnom kartom, pasošem ili drugom javnom ispravom kojom se dokazuju podaci iz zahtjeva. Prilikom izdavanja lične karte na novom obrascu, organ poništava važeću ličnu kartu izdatu na starom obrascu.


Zamjena lične karte zbog gubitka

Korak 1. Uplata na žiro račun Službenog lista RCG-a: 550-5176-07, iznos: 5,00 eura.

Duplikat lične karte

Korak 1. Uplata na žiro račun: 550-5176-07, Službenog lista RCG-a, iznos: 5,00 eura.

Obrazac lične karte štampa se na crnogorskom i engleskom jeziku i popunjava na crnogorskom jeziku. Za građane koji u službenoj upotrebi koriste srpski, bosanski, albanski ili hrvatski jezik, sadržaj lične karte, kao i podaci iz člana 6. stav 2. i 3. Zakona o ličnoj karti, unose se i na tim jezicima, osim imena i prezimena koji se unosi na jeziku i pismu podnosioca zahtjeva, ako on to zahtijeva. Građanin koji prema nacionalnoj pripadnosti, vjeroispovijesti ili običajima nosi kapu ili maramu kao sastavni dio nošnje, odnosno odjeće može biti fotografisan sa kapom ili maramom. Dio lica građanina koji omogućava identifikaciju ne smije biti pokriven prilikom uzimanja fotografije.

Izvor: Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore